Lisse wil meer doen aan economie en toerisme | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Kees van der Zwet zegt dat Lisse de kwaliteit van gastheerschap wil verbeteren en de aantrekkelijkheid van het dorp wil vergroten.
Kees van der Zwet zegt dat Lisse de kwaliteit van gastheerschap wil verbeteren en de aantrekkelijkheid van het dorp wil vergroten. (Foto: A. in 't Veld (archief))

Lisse wil meer doen aan economie en toerisme

INVESTEREN • De gemeente heeft samen met ondernemers geïnventariseerd wat Lisse aanvullend op bestaande inspanningen kan en moet doen om de lokale economie te versterken, en welke partij (overheid, privaat, publiek-privaat) dit zou moeten of kunnen oppakken.

Door Arie in 't Veld

Lisse is en blijft een groene woongemeente waar ruimte is voor iedereen. Wethouder Kees van der Zwet daarover: "We zijn trots op onze voorzieningen en willen die behouden. Op die manier blijven we een florerende gemeente waar het goed wonen, recreëren en ondernemen is. Onze inspanningen moeten hieraan bijdragen. We hebben bestaande inspanningen op het gebied van economie en toerisme tegen het licht gehouden en geïnventariseerd wat we aanvullend kunnen doen en met wie. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente meer zal gaan doen. Specifiek zetten we in op het verhogen van de kwaliteit van gastheerschap, het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp en investeren in betere samenwerking. Het betreft hier een voorstel aan de raad tot het vaststellen van een uitvoeringsagenda Economie en Toerisme."

Het gemeentebestuur wil onder andere investeren op het gebied van een aantrekkelijke dorp voor bezoekers en inwoners. Van der Zwet zegt dat de gemeente in dit kader onder andere een nieuw convenant met Stichting Lisse Marketing wil sluiten, waarin gerichte afspraken worden gemaakt over promotie, gastheerschap en samenwerking in het centrum. "We willen ook - naast de regionale inspanningen via Flower Science Tourism - het bollentoerisme door vermenging van agrarische en toeristische activiteiten versterken. Verder beleid ontwikkelen op verblijfsrecreatie, waarbij verkend wordt welke vraag er is naar meer overnachtingsmogelijkheden en hoe deze gefaciliteerd kan worden. Hierin wordt ook de vraag naar camper- en kampeerplaatsen meegenomen. De gemeente zal een intensieve samenwerking opzetten in de vorm van een toeristisch platform waarbinnen wordt overlegd met ondernemers en andere initiatiefnemers."

Wanneer de raad deze agenda in de vergadering op 20 juni vaststelt, zal het college uitvoering van verschillende onderdelen gaan programmeren en hier budget voor vragen aan de raad. Een planning hiervoor wordt in de zomer van 2019 opgesteld en in de tweede helft van het jaar aan de raad aangeboden. Verschillende opgaven zijn reeds belegd in regionale samenwerkingsverbanden. Lisse heeft dan ook als uitgangspunt dat het regionaal doet wat kan, en lokaal doet wat moet.

"Daarnaast wordt Lisse geconfronteerd met lokale effecten van bovenlokale ontwikkelingen. Hierop kan de gemeente niet eigenhandig een antwoord geven, en in verschillende gevallen zelfs niet in nauwe samenwerking met lokale partijen. Denk bijvoorbeeld aan veranderend consumentengedrag. Een afweging tussen voorgenomen inspanningen enerzijds en de mogelijkheid om een significant effect teweeg te brengen anderzijds is dan ook noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het op ons nemen van een rol in een primair privaat vraagstuk zoals bijvoorbeeld leegstand."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>