Stichting SterkSaam kan bijna gaan uitbreiden | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Bij SterkSaam
Bij SterkSaam (Foto: archief)

Stichting SterkSaam kan bijna gaan uitbreiden

LISSE • Stichting SterkSaam mag uitbreiden. Althans als de wijziging in het bestemmingsplan zonder zienswijzen wordt goedgekeurd.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt hierover dat sinds de start van de stichting de behoefte er is aan meer dagbestedingsactiviteiten. "In juli 2017 is een principeverzoek ingediend om hiermee de mogelijkheden te onderzoeken, zodat aan de behoefte aan meer dagbesteding kan worden voldaan. Het college heeft hierop positief gereageerd en aangegeven in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening om het plan mogelijk te maken. Vrijwel tegelijkertijd heeft Stichting SterkSaam een verzoek ingediend bij het college voor een garantstelling. Hierop is in beginsel positief besloten, maar na bedenkingen van de raad is hiervan afgezien in maart 2018. Wel is besloten tot het verstrekken van een eenmalige subsidie van 2 x 12.500 euro, dit in verband met onverwachte opstartkosten. Over 2018 kan de stichting een sluitende begroting opstellen. Kort daarna heeft de stichting alsnog voldoende middelen verkregen om hiermee de beoogde uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten te financieren."

Inclusieve samenleving
Het college vindt dat in Lisse iedereen meetelt. Het voorstel draagt dan ook bij aan een inclusieve samenleving door een goed geoutilleerde zorgboerderij met voldoende dagbestedingsactiviteiten passend binnen een goede ruimtelijke ordening mogelijk te maken. "Het bestemmingsplan is de planologische verankering van een eerder verleende uitgebreide omgevingsvergunning uit 2015 en daarnaast maakt het de beoogde uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten mogelijk. In het bestemmingsplan is geborgd dat de activiteiten te allen tijde gerelateerd zijn aan de primaire maatschappelijke functie van de zorgboerderij."
Het plan houdt in dat in de monumentale wagenschuur de kookacademie/tearoom en twee B&B-kamers worden ondergebracht. De buitenzijde van de wagenschuur wordt niet aangepast. De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. De Kookacademie en de B&B hebben als doel om deelnemers op te leiden naar (betaald) werk in de horeca. De tearoom is overdag geopend tijdens de openingstijden van de dagbesteding. Deelnemers leren hier klanten bedienen. Verder zal een perceel bollengrond van 1044 m2 worden omgezet voor hobbymatig agrarisch gebruik, zoals het houden van dieren en de teelt van gewassen. Omdat hierdoor bollengrond wordt onttrokken, is reeds met de GOM een bollengrondcompensatieovereenkomst gesloten. Ten slotte komt er ondergeschikte detailhandel in een deel van het bijgebouw van de zorgboerderij. Hier vervaardigen deelnemers diverse van hout gemaakte producten en verkopen deze.

Onwenselijk
Het plan moet zes weken ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid voor eenieder om bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar te maken. Daarna worden eventuele ingekomen zienswijzen behandeld en zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Vervolgens kan de raad besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen. In dit geval vindt de tervisielegging overigens plaats tijdens de zomervakantie. In beginsel is dit onwenselijk. Echter, in dit geval wordt ervoor gekozen om het ontwerpbestemmingsplan toch ter visie te leggen. Dit omdat de wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan relatief klein zijn en er geen signalen zijn dat er andere zienswijzen aanwezig zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>