Bestemmingsplan Visserkade in de procedure | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
De botenloods die gesloopt wordt, waarna er een woning wordt gebouwd.
De botenloods die gesloopt wordt, waarna er een woning wordt gebouwd. (Foto: Arie in 't Veld)
Nieuwbouw

Bestemmingsplan Visserkade in de procedure

Er wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor twee locaties aan de Visserkade. Deze locaties waren uit het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 gehouden omdat op deze percelen ontwikkelingen waren voorzien die ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan nog niet uitgewerkt waren. Nu is dat voor één perceel wel het geval.

Door Arie in 't Veld

Het gaat om de sloop van een botenloods (foto), waarna er een nieuwe woning wordt teruggebouwd. Voor de woning op de locatie van de botenloods is ingestemd met een principeverzoek op 15 november 2019. Voor de drie woningen, Visserkade 7, 9 en 11, wordt het huidige gebruik planologisch vastgelegd. Verder krijgt het nabijgelegen parkje de bestemming Groen.

Burgerwoning
Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat op deze locatie een verouderd en niet meer kloppend planologisch regime geldt. De woningen Visserkade 7, 9, en 11 hebben nog steeds de bestemming Bedrijven, terwijl er al jaren sprake is van een gebruik als burgerwoning.
Het parkje heeft vanuit het verleden de bestemming Verkeer- en Verblijfsgebied omdat daar vroeger een brug voor langzaam verkeer was gepland. Een parkje verhoogt de natuurwaarden voor dorp en landschap. Bomen zijn waardevol voor planten en dieren. Ze bieden een vestigingsplaats (holtes, nesten), voedsel en schuilmogelijkheden. Langs lanen en door bossen kunnen dieren zoals vogels, vlinders en vleermuizen zich verplaatsen.
De locatie van de botenloods (Bedrijven) wordt aangepast omdat hier een nieuw woonhuis wordt gebouwd. Een woning is hier stedenbouwkundig en planologisch goed inpasbaar. Het gebied tussen de Greveling en de Grevelingstraat kenmerkt zich door de transitie van bedrijvigheid naar wonen, zoals verwoord in het Masterplan Greveling. Het bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.
Er is op 18 oktober een bewonersbijeenkomst/participatiebijeenkomst gehouden voor de invulling van het parkje. Verder zijn omwonenden geïnformeerd over de aanleg van het parkje.
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt na instemming van de raad voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd en er volgt een publicatie in het LisserNieuws.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>