Logo lissernieuws.nl
De woningbouw in Lisse zal vooral binnen de bebouwde kom moeten plaatsvinden.
De woningbouw in Lisse zal vooral binnen de bebouwde kom moeten plaatsvinden. (Foto: pixabay)

Woonprogramma Lisse: tot 2030 bijna 700 woningen erbij bouwen

De gemeente Lisse wil tot 2030 bijna 700 nieuwe woningen laten bouwen. Dat aantal komt overeen met de geraamde behoefte. Het college zet in op betaalbaarheid. Daarom blijft de gemeente zoeken naar goede nieuwe locaties.

Ook kijkt de gemeente naar nieuwe woonconcepten zoals hofjeswoningen, groepswoningen, kangoeroewoningen, tiny houses en kleine woningen voor starters en alleenstaanden en de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis wonen te faciliteren. De bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd door energiebesparende maatregelen en klimaatadaptie. Dit blijkt uit het woonprogramma dat het college van B&W voorlegt aan de gemeenteraad.

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal huisvestingsbeleid, maar anderen voeren grote delen van dit beleid uit. “Wij hebben grote ambities”, aldus wethouder Jolanda Langeveld van wonen. “Wij ondersteunen daarom actief initiatieven van ontwikkelaars en inwoners, scheppen de kaders en voeren de regie. Daarbij is goede samenwerking en wederzijds commitment erg belangrijk.”

Nieuwe woonvormen
De druk op de woningmarkt is ook in Lisse hoog en de woningbehoefte blijft groeien. Extra woningbouw is ook nodig om een evenwichtiger bevolkingsopbouw te krijgen. De gemeente wil niet alleen nieuwe locaties aanwijzen, maar zeker ook door slim ruimtegebruik en nieuwe woonvormen extra woningbouw stimuleren.
Wethouder Langeveld ziet diverse mogelijkheden voor woningbouw, maar het is niet genoeg. “We hebben kleine locaties in Geestwater-Dever Zuid en in en rondom het centrum. Extra locaties binnen de bebouwde kom zijn noodzakelijk, want we willen het open landschap en de bollenvelden rondom Lisse behouden.” Meer hoogbouw en verdichting worden onderzocht.

Betaalbaar
De te bouwen woningen moeten in diverse prijsklassen worden gebouwd en in verschillende huursegmenten. Twee derde van het programma moet betaalbaar zijn: sociale huur, middeldure huur of met een koopprijs tot 250.000 euro. Hierdoor moet de woningvoorraad bereikbaar worden voor onder meer starters en de middeninkomens.
Leegstaande panden in eigendom van de gemeente worden óf in beheer gegeven aan een leegstandsbeheerder om ze tijdelijk in te zetten voor wonen, óf verkocht met als doel woningbouw te realiseren. Op eigen grond stuurt de gemeente in betaalbare segmenten op huisvesting voor senioren en starters. Daarnaast wil de gemeente in gesprek met particuliere grond- en (leegstaande) pandeigenaren om met hen mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van een locatie tot woningbouw.

Projectmanager
In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen toe. Er zijn veel plannen om die woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter vanwege de complexiteit van projecten. De provincie Zuid-Holland heeft sinds enkele jaren een zogenaamde ‘Vliegende Brigade’ opgericht. De Vliegende Brigade wil gemeenten helpen bij het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. De gemeente kan een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor extra ondersteuning in de vorm van een ervaren projectmanager of andere expertise. Gebleken is dat de ontwikkellocatie “Greveling Zuid” voldoet aan de voorwaarden van de provincie. Aan de Ruishornlaan nummer 21 en 25 in Lisse zijn twee naastgelegen percelen in eigendom van de gemeente Lisse. Op het eerste perceel, nr. 21, verdwijnt het gebouw van De Greef waardoor er ruimte vrijkomt voor een andere invulling. Op het tweede perceel, nr. 25, is nog ruimte over naast het gebouw van het IKC de bollenstreek (integraal kind centrum) voor onderwijs, jeugdhulp en opvang. Voor deze locaties is een stedenbouwkundige verkenning opgesteld. De conclusie uit deze stedenbouwkundige verkenning is dat (gestapelde)woningbouw mogelijk is. Gezien de kavelgrootten zijn tussen de 30 en 40 appartementen denkbaar. Ook de Hervormde gemeente Lisse wil meedoen met deze ontwikkeling. De naastgelegen kerk aan de Ruishornlaan 31-33 komt vrij. Dit perceel is kadastraal bekend onder E2284 en 1332m2 groot. Voor een goede ruimtelijk ordening is het belangrijk dat deze locatie wordt meegenomen in de stedenbouwkundige verkenning.Besloten wordt om een aanvraag voor een projectmanager voor deze ontwikkeling in te dienen.

Meer berichten