Logo lissernieuws.nl
Foto: Pixabay
Politiek

Lisse wil ondanks financiële tegenwind sluitende begroting houden

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse wil ook in het laatste collegejaar haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor een gezond financieel beleid. Dit blijkt uit de Kadernota 2022-2025, die aan de gemeenteraad is aangeboden.  “Alhoewel 2020 nog met een positief saldo werd afgesloten en we voor 2022 een sluitende begroting willen presenteren, komen we ook met zoekrichtingen om voor de daaropvolgende jaren de begroting structureel sluitend te krijgen”, aldus wethouder Kees van der Zwet (financiën).

“Wij hebben als college in onze periode een omvangrijke ombuigingsoperatie doorgevoerd, zowel op het gebied van baten en lasten. Eind 2020 zijn we gestart met het traject Toekomstbestendig begroten, waarmee we een stabiele en robuuste financiële positie voor Lisse willen creëren. De gemeentelijke financiën blijven mede door de decentralisaties van taken onder druk staan. En de aanhoudende onzekere ontwikkelingen van de uitkering uit het Gemeentefonds vormen een onrustige basis voor een stabiele financiële basis”, meldt Van der Zwet.

Het jaar 2022 is het jaar waarin op 16 maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en waarin vervolgens een nieuwe coalitie zal worden gevormd vanuit de nieuw gekozen gemeenteraad. In deze Kadernota komt het college enkel met voorstellen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke taken of die onvermijdbaar zijn. “Dit doen wij zodat de financiële positie van Lisse verbetert en toekomstbestendig wordt gemaakt”, aldus Van der Zwet. 

Resultaat jaarrekening 2020
Het jaar 2020 stond in het teken van het op orde krijgen van de financiële positie in de toekomst. Het jaar is anders gelopen dan gedacht door de coronacrisis. In Lisse zijn het afgelopen jaar verschillende bouwtrajecten gestart: de bouw van de Ter Specke sporthal, starterswoningen bij bouwlocatie Plan 4, de verkoop van de Cardeaschool en de start van de bouwprojecten Elka en Meerzicht. Ook het beheer van openbare buitenruime is weer in eigen handen gekomen. Er is een campagne tegen eenzaamheid gelanceerd die de komende tijd blijft doorlopen. Er is stevig ingezet op veiligheid door een actieve aanpak rondom georganiseerde criminaliteit op te zetten. Daarbij is gedurende de coronacrisis duidelijk geworden dat er in Lisse veel zorg en aandacht is voor elkaar: samen met inwoners, ondernemers en verenigingen is er een enorme inspanning geleverd elkaar in dit bijzondere jaar te helpen en bij te staan.

Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief saldo van €1,3 miljoen. Het resultaat is onder andere ontstaan door niet volledig uitgevoerde activiteiten. Deze activiteiten zullen in 2021 worden uitgevoerd als het voorstel tot overhevelingen wordt overgenomen. Een ander gunstig effect op het resultaat vormen de incidentele winstnemingen binnen projecten. “Het positieve resultaat geeft dus een vertekend beeld voor de toekomst”, aldus wethouder Van der Zwet. “We moeten nu echt doorpakken.”

Ambities verwezenlijken
Het coalitieprogramma “Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen!” gaat de laatste fase in. Het college heeft een hoop ambities gerealiseerd, waar het trots op is. En, ook in 2022, worden ingezette ontwikkelingen geborgd. Er moet ruimte worden gelaten aan de nieuw te vormen coalitie en de goede dingen die in gang zijn gezet moeten we behouden en uitbouwen, stelt het college. De drie uitgangspunten uit het coalitieprogramma; Aantrekkelijk Lisse, Vitale inwoners en Duurzame innovatie, blijven centraal staan in waar Lisse in 2022 op gaat inzetten.

Mobiliteit
Het komend jaar is mobiliteit een belangrijke strategische opgave. Lisse en de regio moeten goed bereikbaar blijven, zowel via wegen als via openbaar vervoer en andere verbindingen. Verder wordt in deze coalitieperiode het traject Omgevingsvisie afgerond. En er is blijvende inzet op veiligheid door een gezamenlijke actieve aanpak rondom georganiseerde criminaliteit. De aanpak eenzaamheid wordt doorgezet en er komt extra ondersteuning van mantelzorgers. Ook zet het college krachtig in op het formuleren en uitvoeren van lokaal duurzaamheidsbeleid, waaronder klimaatadaptatie; in 2021 wordt hier een beleid voor vastgesteld dat vanaf 2022 in uitvoering gebracht gaat worden. Het college beseft dat duurzame innovatie zich uitstrekt over meerdere jaren: het is van groot belang om een goede en solide start maken met ons lokale beleid om Lisse in de toekomst leefbaar, groen én bloeiend te houden, aldus burgemeester en wethouders.
De Kadernota 2022 wordt behandeld in de gemeenteraad op 1 juli 2021.

Meer berichten