Het pad langs de Oude Hillegommerbeek.
Het pad langs de Oude Hillegommerbeek. Foto: Marca Bultink

Hillegoms erfgoed over de heg gegooid?

Column Sporen van Vroeger

In het bollenland rondom Hillegom waren in vroeger tijden hagen geplant door bollenkwekers om hun percelen op te delen in kleine akkers. Veelal ging dat om beukenhagen. Veel van die hagen zijn weggehaald nadat het handwerk werd overgenomen door grote landbouwmachines, maar ze bestaan nog wel – zeker langs de randen van de bollenvelden. Sommige zijn wel honderd jaar oud. Niet alleen zijn de hagen beeldbepalend, ze bieden ook een broedplaats voor veel soorten vogels.

Hillegom kent een Lijst Waardevolle bomen die gelukkig een groot aantal waardevolle en beeldbepalende bomen in onze gemeente beschermt tegen het zonder toestemming kappen hiervan. De Werkgroep Bomen van Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft in de actualisatie van deze lijst veel tijd gestoken. Echter, de Vrienden constateren dat nog steeds waardevolle groene landschapselementen zoals bijvoorbeeld hagen, groenelementen langs oude duinwegen, karakteristieke boomrijen, een pestbosje en stukjes bos geen bescherming genieten. 

Andere gemeenten in onze streek kennen dikwijls een veel uitgebreidere bescherming van groen. Een viertal jaren geleden is de gemeente Hillegom ook al door het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) op dit manco in Hillegom gewezen. Toen met name op afwezigheid van bescherming van oude en beeldbepalende hagen. Helaas volgde daarop toen een teleurstellend (ambtelijke) reactie.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft op 7 juli een initiatiefvoorstel aan de gemeente Hillegom gestuurd om aan landschapselementen zoals hierboven beschreven een beschermende status te kunnen toekennen. De Vrienden hopen van ganser harte dat de gemeente ditmaal wel positief zal reageren. Immers, zoals te lezen is in onze column van vier weken geleden, is die bescherming bittere noodzaak omdat de kaplust binnen Hillegom weliger tiert dan het groen kan groeien, getuige het kappen van een stukje bos en het afgraven van een van de allerlaatste stukjes duin van Hillegom op de hoek 1e Loosterweg/ Margrietenlaan/ Nieuweweg.

Bijzondere aandacht hebben de Vrienden gevraagd voor een van de mooiste en langste hagen van onze streek die samen met de Oude Hillegommerbeek een heel bijzonder mooi landschappelijk ensemble vormt. De Vrienden hebben er bij de gemeente op aangedrongen om dit geheel als Beschermd Dorpsgezicht aan te wijzen om zo beter te waarborgen dat dit zeer waardevolle historische deel van Hillegom voor de toekomst behouden blijft en wat de Vrienden betreft wordt op korte termijn werk gemaakt van Beschermd Dorpsgezicht Oude en Nieuwe Beek. Bij de bescherming is het wel van belang dat niet alleen de meidoornhaag en de Oude en Nieuwe Hillegommerbeek beschermd worden, maar ook het pad erlangs dat eeuwenlang diende als jaagpad voor de schuiten met groenten, fruit, mest en riet van de Hillegomse tuinders.

Ook hier is jaren geleden al eens afwijzend gereageerd op een soortgelijk initiatiefvoorstel van de Vrienden, maar we hopen dat er ditmaal positief op gereageerd wordt en dat een dergelijk dossier niet over de heg gegooid wordt. Hierin staan de Vrienden niet alleen – ook Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” maakt zich sterk voor de bescherming van hagen, daarover meer in hun column van volgende week!

De digitale versie van deze column staat op www.vriendenvanoudhillegom.nl en www.dehillegommer.nl. Op onze website onder “Historisch erfgoed, Bedreigd erfgoed” staat een link naar het ingediende voorstel.
Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, e-mail: SVvOH.pr@gmail.com

Uit de krant