Oprit N206 bij De Zilk. De stikstofuitstoot nabij de duinen moet drastisch omlaag.
Oprit N206 bij De Zilk. De stikstofuitstoot nabij de duinen moet drastisch omlaag. Foto: pr

Natuur- en milieuorganisaties: ‘Wegenplannen Duin- en Bollenstreek niet goed onderbouwd’

Duurzaam & Groen

Afgelopen voorjaar hebben de Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk een gezamenlijke ambitie geformuleerd in de vorm van een pakket mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. De maatregelen omvatten zes varianten.

In de aanbevelingsbrief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gericht aan Provinciale Staten wordt de variant voor een nieuwe auto- en fietsverbinding tussen N208 en A44 ten zuiden van Lisse (verlengde 2e Poellaan) voorgesteld. En een verkenning van een nieuwe verbinding tussen de N207 bij Hillegom naar de N206, met een noordelijke aftakking naar de N442 De Zilk (en station Hillegom). Bovendien stellen zij fietsmaatregelen voor, waaronder begrepen de meerkosten van een fietstunnel onder de N208 ter hoogte van Lisse, en een bijdrage aan doorfietsnetwerken van Holland Rijnland.

Milieudefensie, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Behoud de Polders Hillegom, verenigd in de samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties, hebben deelgenomen aan de provinciale werksessies van te nemen mobiliteitsmaatregelen. Ze komen tot de conclusie dat er niets is gedaan met hun ingebrachte adviezen. Er wordt hoofdzakelijk gekeken naar het uitbreiden van autowegen. Andere mobiliteitsvormen zijn niet grondig onderzocht. Zij laten dit weten in een brief aan de provincie en gemeenten betrokken zijn dit project.

De kosten-batenanalyse ‘light’ waarop deze varianten zijn gebaseerd is van uitermate slechte kwaliteit. De baten zijn veel te hoog ingeschat en de kosten veel te laag. Boeren en fietsers worden zwaar gedupeerd doordat bestaande kleinere wegen en paden ineens door de 80-km wegen worden afgesloten. Dit wordt niet benoemd. De extra stikstofuitstoot nabij het Natura 2000 duingebied wordt niet meegenomen, terwijl het Rijk stelt dat dit voor 2030 drastisch omlaag moet. Ook is de nationale klimaatdoelstelling, waar 55 procent minder CO2-uitstoot moet worden gerealiseerd, niet in deze analyse doorberekend. Bovendien zijn de uitkomsten van de voordelen over verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder ongeloofwaardig. Indien alle aspecten in de kosten-batenanalyse zouden worden meegenomen zijn alle varianten onrendabel.

Er is geen kentering merkbaar in het beleid van de Provincie en Holland Rijnland. Hun intentie blijft investeren in auto-infrastructuur. De Natuur en Milieuorganisaties missen een geïntegreerd plan voor het uitbreiden en verbeteren van het openbaar vervoer in combinatie met het gebruik van (snel)fiets en auto voor woon-werkverkeer in de Duin- en Bollenstreek. Dit is keihard noodzakelijk om de klimaat- en stikstofdoelstellingen van het Rijk te halen. En draagt bij aan de provinciale doelstellingen voor natuurherstel in Natura 2000 gebied. Daarnaast wordt bij de maatregelen volledig voorbijgegaan aan behoud van het open landschap gelegen tussen de N206 en N208. Bedreigde vogelsoorten zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart en de patrijs zullen verder achter uitgaan als er autowegen dwars door de bollenvelden worden aangelegd. Niet alleen vogels zullen de desastreuze gevolgen van deze onzalige plannen ondervinden. Als de maatregelen doorgaan wordt er een grote aanslag gepleegd op het karakteristieke unieke landschap dat de Bollenstreek cultuurhistorisch kenmerkt en jaarlijks veel toeristen lokt om in het hoogseizoen de bloemen in volle bloei op de bollenvelden te bewonderen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant