'Lisse te snel met nieuwe afvalinzamelsysteem?' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Glas is een van de eerste grondstoffen die apart werd ingezameld.
Glas is een van de eerste grondstoffen die apart werd ingezameld.
Politiek

'Lisse te snel met nieuwe afvalinzamelsysteem?'

  Ingezonden

Lisse n De redactie ontving een mail van de heer Ton Boon, die enkele kritische noten kraakte over de nieuwe vorm van afvalverwerking van de gemeente.

"Hoewel wethouder Nieuwenhuis zeer tevreden is met de invoering van gescheiden afvalinzameling per 1 januari 2017, roept dit toch een aantal vragen op. Volgens Europese wetgeving worden de Eurolanden in 2020 verplicht dat 75 procent van hun afval wordt hergebruikt. Vooruitlopend op deze wetgeving heeft de gemeente Lisse gemeend om al in 2017 over te gaan tot het invoeren van die wetgeving. De maatregelen die hiervoor moeten worden genomen zijn zeer ingrijpend en de gemaakte kosten moeten uiteindelijk door de inwoners van de gemeente Lisse worden opgebracht. De komende jaren zal waarschijnlijk blijken dat dit een zeer voorbarige beslissing is geweest. Het is niet ondenkbeeldig dat het scheiden van afval dan niet meer nodig zal zijn. Edmund Tenfelde, directeur van Bollegraaf Recycling Solutions, heeft verklaard dat het bedrijf een recycle-oplossing heeft bedacht waardoor het scheiden van afval (bijna) niet meer hoeft. In Canada en Amerika wordt al gebruikgemaakt van deze recycle methode (Bron: RTL Nieuws 28 juli 2016).
Het andere probleem dat zich aandient is dat het miljoenen kostende project van het plastic inzamelen niet werkt. Slechts 19 procent van het aangeboden plastic wordt gerecycled. Oorzaak hiervan is de slechte kwaliteit van het aangeboden plastic. Recycling Netwerk, een coalitie van milieu- en natuurorganisatie, pleit voor uitbreiding van het statiegeldsysteem en hierbij inbegrepen de kleine plastic frisdrankflesjes. (Bron: RTL Nieuws 5 oktober 2016).
De vraag: heeft de gemeente Lisse voldoende onderzoek gedaan, en is er rekening gehouden met de versnelde bewegingen van de technologische ontwikkeling in de komende 3 jaar om zeker te zijn dat de afvalverwerking in 2020 nog voldoet aan de nu gestelde normen van de gemeente Lisse? Of zal blijken dat de invoering van de afvalverwerking in 2017 volkomen overbodig is geweest?"

Wij hebben de gemeente om wederhoor gevraagd. Omdat Lisse met Meerlanden samenwerkt op het gebied van afvalinzameling, komt ook daar een reactie vandaan.

Reactie namens Meerlanden:

Het klinkt inderdaad makkelijk, om met goede technieken het afval achteraf te scheiden. In de praktijk zijn de meeste waardevolle afvalsoorten dan zo vervuild, dat het niet of in mindere mate gerecycled kan worden. In restafval zit bijvoorbeeld veel vocht van met name GFT. Dat vocht tast textiel en papier zodanig aan dat het onbruikbaar wordt. Maar ook glas versplintert en vergruist en gaat bovendien aan andere afvalsoorten kleven, waardoor die weer vervuild raken. GFT dat bij restafval heeft gezeten kan nog wel worden vergist tot groengas, maar kan niet meer worden verwerkt tot compost omdat het de kwaliteitseisen dan niet zou halen. Bij het PMD zijn alleen plastic en blik goed te scheiden van het restafval. Drinkpakken niet. En laten wij die nu net in Nederland heel veel gebruiken. Ze zijn prima te recyclen tot WC-papier, mits ze niet vervuild zijn met restafval. Dat maakt ook een vergelijking met andere landen lastig omdat elk land een eigen samenstelling van afval kent wat weer vraagt om specifieke sorteertechnieken. In Nederland gebruiken we bijvoorbeeld een speciaal soort plastic om vlees mee af te dekken. Wordt dat plastic ingezameld met het PMD, dan kunnen we het prima recyclen. Wordt het daarentegen ingezameld met restafval, dan is het met de huidige nascheidingstechnieken nauwelijks eruit te halen en wordt het dus verbrand. Wat de verwerking van plastic betreft, hebben wij met sorteerder SUEZ contractueel vastgelegd dat al het door Meerlanden aangeleverde plastic, nadat het is gezuiverd van afvalstoffen die niet verwerkt kunnen worden, volledig gerecycled wordt en niet alsnog wordt verbrand. In ons geval gaat het dan om 85% van het ingezamelde plastic uit ons verzorgingsgebied dat wordt gerecycled."

Reactie Evert Jan Nieuwenhuis:

"De verandering in de afvalinzameling is zeker ingrijpend. En dat was ook nodig. In de eerste plaats omdat afval belastend is voor de aarde. Hoe minder afval, hoe beter. En als we dan toch afval hebben, dan graag zo gesorteerd dat we het weer als grondstof kunnen gebruiken voor nieuwe producten. Ten tweede is de manier van afval inzamelen juist veranderd om de kosten te beperken. De verbranding van restafval is duur. De verwerking van gesorteerde grondstoffen is goedkoper en levert in sommige gevallen zelfs geld op. Door zo min mogelijk restafval aan te leveren, hebben we de kosten gedeeltelijk zelf in de hand. En als laatste willen we ook de landelijke doelstelling van 75% in 2020 halen. Kortom, ik begrijp dat het nieuwe systeem even wennen is, maar sta van harte achter de door ons gemaakte keuzes. We dragen hiermee allemaal een steentje bij aan een duurzaam Lisse en bovendien hebben we zelf meer grip op de stijgende kosten."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>