Duinpolderweg, burgers en bedrijven | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
De Oosteinderpolder, waar vele weidevogels huizen, moet op de schop voor de Duinpolderweg.
De Oosteinderpolder, waar vele weidevogels huizen, moet op de schop voor de Duinpolderweg. (Foto: pr)

Duinpolderweg, burgers en bedrijven

  Politiek

INSPREKEN • Voorafgaand aan de vergadering op 19 september van Provinciale Staten van Zuid Holland over het tracé voor de Duinpolderweg hadden enkele moedige burgers de moed opgevat om in een laatste poging het stemgedrag van de Statenleden nog te beïnvloeden via het spreekrecht.

Door Jos Draijer

Deze insprekers uitten hun bezorgdheid en ongenoegen over het voorliggende voorstel voor de keuze van de Middenvariant als tracé voor de Duinpolderweg en de voorgenomen randwegen ten zuiden van Lisse en bij Zwaanshoek. Emotionele en rationele pleidooien uit hart en hoofd.

Bezorgdheid, ongenoegen en woede
Annemarie Koppert wees nog eens op de maatschappelijke weerstand en het ontbreken van nut een noodzaak van het hele project. Zij pleitte ook om vooral het kruispunt N208 / N207 aan te pakken zodat de zuidelijke randweg bij Lisse niet nodig zou zijn.
Jacqueline v.d. Ploeg hield de Statenleden voor dat de onderbouwing van de Gedeputeerde van de noodzaak van de aanleg van zuidelijke randweg bij Lisse van geen kant deugt en daarom ook de kosten/batenverhouding verkeerd uitpakt.
Ben ter Haar van de Stichting Duinbehoud stelde in een doorwrocht verhaal waarin dat de aanleg van de doortrekking van de Duinpolderweg naar de N206 de EU normen voor de stikstofdepositie zal overschrijden en verwees naar het Europees Hof dat enkele zaken hierover van elders in Nederland voorgelegd krijgt. Hij uitte zijn bezorgdheid over het behoud van het duinlandschap.
Dierenarts Lodewijk Kamps verwoordde op felle toon de bezorgdheid, ongenoegen en woede van de mensen in Zwaanshoek en Beinsdorp en omgeving die rechtstreeks emotioneel en materieel getroffen worden in hun belangen door het tracé van de Midden variant.
Jan Knijn, als voorzitter van het Platform NOG Beter 2.0, deed nog een uiterste poging om de Statenleden te doordringen toch voor deze variant te kiezen. Hij somde de redenen daarvoor nog eens op. Het gaat om 'verkeersleefbaarheid'.

Teleurstelling
De uitslag van de stemming in Provinciale Staten waarbij toch voor de Middenvariant werd gekozen moet zeer teleurstellend zijn geweest voor de insprekers Kamps en Knijn. Zij hebben veel tijd en energie gestoken in het verweer tegen die Middenvariant. Met een emotionele en rationele oproep aan de Statenleden om af te zien van de Middenvariant is het hun niet gelukt voldoende Statenleden op andere gedachten te brengen.
Dat geldt ook voor insprekers Koppert en van de Ploeg die pleitten om helemaal af te zien van een randweg ten zuiden van Lisse en zich meer te richten op het verbeteren van het kruispunt N207/N208 bij de Steenfabriek.
Ben ten Haar zal met genoegen hebben gezien dat de doortrekking van de Duinpolderweg naar de N206 is geschrapt uit de ProjectMER. Of dat afstel is of slechts uitstel zal de tijd leren. De te verwachten uitspraak van het Europees Hof over de overschrijding van de EU normen van stikstofdepositie in Limburg zou als nieuwe juris prudentie van betekenis kunnen wanneer t.z.t. de discussie over de doortrekking van de Duinpolderweg weer oplaait.

Doortrekking N206 – N208 echt weg?
Die discussie kan zich zo maar vanzelf weer aandienen. Het staat immers Gedeputeerde Staten Z-H vrij om volkomen los van de ProjectMER plangebied Duinpolderweg nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak van die doortrekking N208 – N206. Bovendien, de gemeente Noordwijk/Noordwijkerhout, maar ook gemeenten in Noord-Holland zijn voorstander van die doortrekking, inclusief de machtige Amsterdams Vervoersregio.

Zekerheid en schijnzekerheid
En zo ontstaat de paradoxale situatie dat er aan de oostkant van de N208 voor bewoners en bedrijven in het plangebied van de Duinpolderweg duidelijkheid en (bij concrete plannen) ook rechtszekerheid is waardoor zij aanspraak maken op planschadevergoeding. Maar aan de andere kant, dat bewoners en bedrijven aan de westkant van de N208 met schijnzekerheid worden opgezadeld omdat de discussie over de eventuele doortrekking N208 – N206 eigenlijk in de lucht is blijven hangen.
Dus zich dus zo maar weer kan aandienen. Rechtszekerheid en mogelijke aanspraak op planschadevergoeding voor bewoners en bedrijven ontstaat dan ook pas weer op het moment dat de ruimtelijke reservering voor de doortrekking N 208 – N206 weer in beeld komt. Maar wanneer is dat, wat gebeurt er ondertussen?
Wordt een bedrijf dat in de aanvankelijk beoogde strook van de ruimtelijke reservering ligt en dat wil uitbreiden een omgevingsvergunning gegund of geweigerd? Of, hoe is het ondertussen met de huizenprijzen gesteld, in deze periode van schijnzekerheid?
Onzekerheid is voor bewoners en bedrijven het ergste wat hen kan overkomen. Het valt te betwijfelen of bewoners en bedrijven die directe belangen hebben eigenlijk wel geholpen zijn door het schrappen van ruimtelijke reservering voor de doortrekking N208 – N206.

Het debat over dit onderwerp waarin 'gelijk hebben' en 'gelijk krijgen' om voorrang strijden, zal nog wel even duren. Hoezeer alles rond de Duinpolderweg leeft, blijkt ook uit de volgende mail die de redactie ontving van Ton van de Reep, namens de samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. 

"Provinciale Statenleden (PS) van Zuid-Holland hebben met een meerderheid van stemmen op 19 september ervoor gekozen dat de Oosteinderpolder in Hillegom op de schop kan voor de aanleg van de Duinpolderweg. De oppositiepartijen PvdA en CU/SGP hielpen de VVD, het CDA en D66 aan een meerderheid om dit mogelijk te maken. De Natuur- en Milieuorganisaties zijn zeer ontstemd dat PS van Zuid-Holland hebben gekozen voor de middenvariant door de Oosteinderpolder. Nu is het gebied nog een zeer belangrijk foerageergebied voor weidevogels en duizenden andere wintergastvogels. In de polder heerst rust en stilte wat de vogels hard nodig hebben. Begin 2018 trok de Provincie Zuid-Holland nog 6,3 miljoen euro extra uit voor de weidevogelbescherming in de provincie. Cynisch dus dat zij enerzijds geld uitgeeft voor weidevogelbescherming, maar anderzijds zorgt voor landschapsvernietiging in de Oosteinderpolder... 

Dat wethouder De Jong van de gemeente Hillegom 'blij en opgelucht' is, vinden wij onbegrijpelijk en schaamteloos. De middenvariant van de Duinpolderweg lost niets op voor het lokale verkeer en zal alleen tot extra en uitgelokte verkeersdrukte gaan leiden op de Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat in Hillegom, en de Rijksstraatweg in Bennebroek. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het leefmilieu en de gezondheid van de bewoners die er wonen. De Natuur- en Milieuorganisaties zullen zich bij lokale en provinciale overheden blijven verzetten tegen de Duinpolderwegplannen. En zij gaan bij de aankomende Provinciale verkiezingen in maart 2019 de politieke partijen die de asfaltpolitiek voor de Duinpolderweg mogelijk hebben gemaakt flink onder vuur nemen. Ook zullen zij gebruikmaken van het juridisch recht om deze weg, waarvan de nut en noodzaak niet is aangetoond, aan te vechten zodra dit mogelijk is. Bovendien zullen zij zich beraden over acties om deze onzalige provinciale weg, die de leefomgeving van de mens bederft en natuur ruïneert, zo lang mogelijk te dwarsbomen. Juist nu vrijwel iedereen doordrongen is van o.a. duurzaamheid, rentmeesterschap en klimaatneutraal zouden volksvertegenwoordigers daar ook duidelijk verantwoordelijkheid voor moeten nemen!"

Ton van de Reep,
namens de samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties Bollenstreek en Zuid-Kennemerland


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>