Gemeente Lisse kampt met begrotingstekort | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay

Gemeente Lisse kampt met begrotingstekort

  Politiek

LISSE n De bomen groeien niet tot in de hemel en in Lisse is dat te constateren als het gaat om de begroting zoals die aan de orde is in de Kadernota 2020-2023 en de jaarrekening 2018. Het blijkt een structureel begrotingstekort te zijn, onder meer veroorzaakt door lagere bijdragen vanuit het Rijk. Het college kondigt aan haar ambities kritisch te gaan bekijken.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Kees van der Zwet: "We hebben structureel meer uitgaven dan inkomsten. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen. Aan de bovengemiddelde voorzieningen in Lisse hangt door de jaren heen ook een stevig prijskaartje. Om de begroting sluitend te maken, wil het college met de raad tot een integrale afweging van oplossingen komen."

Uit de eerste tussentijdse rapportage - de financiële tussenstand over de eerste helft van 2019 - blijkt een nadelig begrotingsresultaat. Hoe dit resultaat definitief uitpakt over 2019, is nog niet te zeggen. Sommige ontwikkelingen later dit jaar kunnen financieel nog gunstig uitpakken.

Van der Zwet: "We moeten keuzes gaan maken. Hoe moeilijk die ook zijn, we willen ze niet voor ons uitschuiven. Daarom is een herbezinning op onze ambities en bestaand beleid belangrijk." De wethouder zegt ook dat ondanks alles Lisse de afgelopen jaren heeft kunnen investeren in een keur aan voorzieningen, zoals het zwembad, de sportaccommodatie en een aantal splinternieuwe scholen. Deze voorzieningen brengen echter ook de nodige kosten met zich mee. "We zijn erg trots op die voorzieningen," aldus Van der Zwet. Maar niet alles kan ineens.

Na verwerking van alle mutaties laat de kadernota een structureel nadelig verwacht begrotingsresultaat zien voor de jaren 2020-2023. Zonder maatregelen zal de begroting niet voldoen aan de eis van een structureel en materieel sluitend meerjarenperspectief. Het begrotingsresultaat van Lisse staat al meerdere jaren onder druk. Ook de reservepositie van de gemeente neemt al jaren gestaag af. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een fors nadeel in de begroting op de taken die zijn overgedragen door het Rijk in het Sociaal Domein.

"Op dit moment is er sprake van een nadeel van ongeveer 400.000 euro op de taken in het Sociaal Domein. Het tekort wordt met name veroorzaakt door tekortschietende rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdhulp. Wel goed om te vermelden is dat het tekort in sociaal domein de afgelopen jaren kleiner is geworden. Inmiddels heeft het Rijk heeft een hogere rijksbijdrage toegezegd."

Woonlastendruk
Wat betreft de woonlastendruk is sprake is van twee uitgangspunten: enerzijds stijging van de lokale lasten met enkel een correctie voor inflatie en anderzijds kostendekkendheid van de tarieven. Van der Zwet: "Daarbij betrekken wij dus naast de OZB de 'kostendekkende tarieven' voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de inflatiestijging wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,5 procent. Het inflatiepercentage is het uitgangspunt voor de verhoging van de OZB-tarieven. Het coalitieprogramma hanteert als uitgangspunt dat we geen stijging van de lokale lasten willen doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen. In december van dit jaar staan de belastingverordeningen op de agenda voor behandeling in de raad."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>