B en W: 'GOM functioneert naar behoren' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Het kenmerkende landschappelijke karakter van de Bollenstreek moet behouden blijven.
Het kenmerkende landschappelijke karakter van de Bollenstreek moet behouden blijven. (Foto: Public Domain Pictures)

B en W: 'GOM functioneert naar behoren'

  Politiek

LISSE • De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) functioneert naar behoren. Dat blijkt uit de antwoorden van B en W op schriftelijke vragen van de VVD.

Door Arie in 't Veld

De fractie stelde onder andere dat er de laatste maanden kritische geluiden zijn ontstaan vanuit de gemeenteraad van Teylingen, alsmede vanuit een deel van de sector zelf. Zo stelt men dat er een bedrijventerrein en een villawijk worden opgezet op een perceel van eersteklas goed ontsloten bollenlandschap. Verder dat medewerking wordt verleend aan de bouw van totaal 600 GOM-villa's in het buitengebied, alles onder het mom van behoud van de Bollenstreek. Hierbij worden gebouwen van voormalige exporteurs gesloopt, die goed onderhouden zijn en voorzien zijn van moderne klimaatcellen.

Deze kapitaalvernietigende projecten zouden volgens de bezwaarmakers deels bekostigd worden door de bouw van GOM-woningen. Na zo'n operatie zou echter uiteindelijk slechts een stukje land overblijven van hooguit 1,5 ha, wat ook nog eens omsloten is door GOM-villa's. Er wordt voor gepleit de plannen van de GOM kritisch te toetsen en te bezien of dit écht in het belang is van de bollenteelt in de streek.

Het college stelt onder andere dat de GOM zelf geen beleid maakt, maar het slechts uitvoert. Beleid dat door de gemeenschappelijke betrokken raden in essentie door middel van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG 2009) is vastgelegd. De ISG 2009 is zeer recent nog geëvalueerd met als hoofdconclusies: de planologische duidelijkheid is voor de greenport van groot belang en moet overeind blijven. De aanpak door de GOM wordt gewaardeerd en binnen de kaders kan en moet gezocht worden naar mogelijkheden om de dynamiek en de uitvoering te versnellen. Er worden door diverse partijen verbeteringen gewenst in de gezamenlijke beleidsvorming en aanpak van de herstructureringsopgave.

"In maart 2015 hebben de zes gemeenteraden kennisgenomen van de evaluatie en unaniem ingestemd met het starten van de herziening van de ISG op basis van de conclusies en aanbevelingen in het evaluatierapport. De kritiek met betrekking tot het functioneren van de GOM wordt niet gedeeld, en heeft nog niet vanuit de zijde van Lisse geleid tot acties. Bekend is evenwel dat er vanuit Teylingen reeds initiatieven worden ontplooid om de ISG-gemeenten te betrekken bij de discussie die met name in Teylingen speelt en is ontstaan. Ook in Noordwijk ontstaan voorzichtige signalen over nut en noodzaak van Greenportwoningen. Vooralsnog is het uitgangspunt, dat de Bollen 5-gemeenten de doelstelling van de ISG onverkort onderschrijven. Het middel (lees: GOM-woning) om deze doelstelling te realiseren is thans onderwerp van discussie," aldus het college.

In de raadsvergadering van vorige week donderdag onderstreepte Wim Slootbeek (VVD) dat er kennelijk het nodige moet gebeuren om de partijen die nu tegensputteren op de hoogte te brengen van het doel van de GOM. "De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is het ons waard om door te gaan, maar er is nog veel werk aan de winkel."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>