Logo lissernieuws.nl
Foto: Pixabay

Lissese college optimistisch en bezorgd over begroting

  Politiek

Het Lissese college van B&W heeft een sluitende begroting 2022 gepresenteerd met een positief saldo van 25.000 en structureel 375.000 euro, doorwerkend naar de toekomst. Desondanks ziet het er nog steeds minder goed uit na 2022. Dit door de decentralisaties van taken waar niet altijd passende budgetten bij geleverd worden. 

Door Jos Draijer

Vooral in de jeugdzorg zijn de middelen lang niet toereikend om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Tel daarbij op de onzekerheid over de uitkering uit het Gemeentefonds, de stijgende uitvoeringskosten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de kosten voor maatregelen rondom klimaatadaptatie en duurzaamheid en kosten voor invoering van de Omgevingswet. Optimisme kan zo omslaan in bezorgdheid over wat op Lisse afkomt. “Het is geen comfortabele koers en het wordt niet makkelijk”, aldus wethouder Kees van der Zwet (CDA) tijdens de presentatie van de begroting 2022. “We roeien met de riemen die we hebben en hopen meer wind in de zeilen te krijgen. We zetten dit laatste collegejaar voor de verkiezingen vooral in op het afronden van onze in gang gezette ambities.”

Toekomstige begroting
Om meer grip en regie te krijgen op het meerjarig financieel beeld biedt het college bij de begroting 2022 een eerste concept van toekomstige begrotingsregels aan om ook in de toekomst tot structureel sluitende begrotingen te komen en om de financiële positie te verbeteren.
Per 1 januari 2022 is de afschaffing van de precariobelasting een feit. Wethouder van der Zwet is blij dat de woonlasten voor de inwoners verder stabiel zijn gebleven: “Behalve indexatie tot het inflatiepercentage zijn de woonlasten voor de inwoners van Lisse gelijk gebleven. De woonlasten zijn een mooi gemiddelde van de regio, maar we willen vooral de voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers op peil houden.”

Ambities afronden
De maanden die resten tot de komende gemeenteraadsverkiezingen zal het college haar ambities afronden: aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners, en duurzame innovatie. Wat betreft aantrekkelijk Lisse staat de uitwerking van de mobiliteitsplannen centraal: bereikbaarheid centrum, duurzame mobiliteit. Woningbouw blijft een speerpunt: nieuwe woonvormen onderzoeken, het plan De Beukenhof 2.0 uitwerken. Winkelcentrum Blokhuis opknappen, sporthal Ter Specke opleveren. Samenwerking met Keukenhof versterken. Streven naar vitale inwoners door positieve gezondheid te stimuleren: Sport, bewegen en spelen. Duurzame innovatie toepassen door de energietransitie verder uit te werken, klimaatadaptatie door waterberging en risicobeheersing.
De gemeenteraad besluit over de vaststelling van de begroting voor 2022 in zijn vergadering van donderdag 11 november.

Meer berichten