Afbeelding
Foto: archief/AihV

Lisse wil duidelijkheid scheppen bij oneigenlijk gebruik van gemeentegrond en -water

Politiek

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een eind te maken aan de onduidelijkheid rond oneigenlijk gebruik van gemeentegrond en -water. In de loop van de tijd hebben sommige inwoners zonder overleg en instemming van de gemeente hun tuin uitgebreid of een steiger geplaatst op gemeentegrond. Dat is niet toegestaan. Om in vergelijkbare gevallen voor iedereen dezelfde regels te hanteren, wil het college duidelijke afspraken maken met betrokkenen. Zo weten inwoners, ondernemers en instellingen beter waar ze aan toe zijn en wordt oneigenlijk gebruik tegengegaan.

Uit extern onderzoek is gebleken dat in 372 situaties een aanzienlijk stuk gemeentelijke grond zonder afspraken wordt gebruikt. In totaal gaat het om meer dan 20.000 vierkante meter, vergelijkbaar met vier voetbalvelden.

Betrokkenen ontvangen een brief om een oplossing te vinden
Als de raad instemt met het voorstel geeft de gemeente een extern bureau opdracht voor de uitvoering van het project. Betrokken inwoners krijgen dan een brief met informatie over hun eigen situatie, vermoedelijk vanaf het tweede kwartaal van 2024. Naar aanleiding daarvan zoekt het projectteam samen met hen naar een passende oplossing.

Afhankelijk van de situatie kan het daarbij gaan om het kopen of huren dan wel het sluiten van een gebruiksovereenkomst voor de grond. In sommige gevallen kan ook sprake zijn van het beëindigen van het gebruik. Inwoners die kunnen bewijzen al lange tijd gebruik te maken van gemeentegrond (afhankelijk van de situatie minimaal tien of twintig jaar), kunnen een beroep doen op verjaring. Informatie hierover staat in de brief die betrokkenen te zijner tijd ontvangen.

Inwoners kunnen ook zelf controleren of ze oneigenlijk gebruik maken van gemeentegrond of -water. Daarvoor kunnen ze terecht op verschillende websites (bijvoorbeeld www.kadastralekaart.com) of bij het Kadaster.

Uit de krant