De plannen voor het gebied aan de Pastoorslaan stuiten op veel tegenstand. | Foto: Frits Homan
De plannen voor het gebied aan de Pastoorslaan stuiten op veel tegenstand. | Foto: Frits Homan Foto: Frits Homan

Bewoners Pastoorslaan in Hillegom zijn boos op het college

Algemeen

‘Waar wij ons ontzettend aan storen, is dat dit over ons heen is geworpen en dat dit met niemand van ons is gecommuniceerd’. Jan Verbruggen, bewoner van de Pastoorslaan in Hillegom reageert verontwaardigd op de plannen van het College van B&W om op de locatie Pastoorslaan Zuid 400 flexwoningen te plaatsen in combinatie met een asielzoekersopvang voor 136 mensen in het kader van de Spreidingswet. ‘De bewoners op de Stationsweg en de Pastoorslaan zijn tegen. Het gaat om uitzicht, maar het gaat ook om de manier van communiceren’.

Door Frits Homan

‘Communiceren kun je leren’, is een gezegde waarmee Verbruggen wellicht het College van B&W in Hillegom tot een cursus zou willen aansporen. In een schrijven, door Verbruggen verspreid over 200 bewoners die grenzen aan de locatie, heeft hij kritiek op ‘de snelheid waarmee men dit tracht te realiseren’.

Hij schrijft dat hij vier weken geleden bij toeval over de plannen heeft gelezen. Verbruggen, in een brief die hij voornemens is te sturen aan het College, Gemeenteraad en dorpsgenoten: ‘Het kan toch niet waar zijn om zo’n belangrijke beslissing met grote gevolgen voor omwonenden en Hillegommers er zo snel doorheen te willen jagen’. 

B&W wil aan de Gemeenteraad toestemming vragen om met de Provincie in overleg te gaan voor dispensatie om deze flexwoningen en asielzoekerslocatie te realiseren op voor bollenteelt bestemde gronden. Donderdag 28 maart dient de Gemeenteraad hierover een beslissing te nemen. B&W kiest ervoor om éérst dispensatie te krijgen van de Provincie, en dán pas een Participatietraject op te zetten. Een volgorde waar GroenLinks fractievoorzitter Dick van Egmond in de Raadscommissie van 14 maart jl. het ook al hartsgrondig over oneens was.

‘Met van alles bezig’

Als het aan Verbruggen ligt, kan B&W de borst nat maken. ‘We zijn met van alles bezig. Er gaan veel insprekers op de Raadsvergadering komen en we zitten er aan te denken om aan te kondigen dat we een brief gaan schrijven om planschade te declareren’. 

Verbruggen wijst op een petitie die door iemand is uitgezet op Petitie.nl. Deze telt op dit moment 142 ondertekenaars. In zijn brief aan bewoners wijst Verbruggen op de verkiezingsprogramma’s van álle politieke partijen in Hillegom, waarin zij schrijven het landelijk karakter van Hillegom te willen behouden. Net als meerdere partijwoordvoerders op de Commissievergadering van twee weken geleden, gelooft Verbruggen niets van de bezwering van B&W dat de flexwoningen na 15 jaar worden opgedoekt: ‘Niemand gelooft dat na 15 jaar de straten worden opgebroken, de leidingen uit de grond worden gehaald en dit terug bollengrond wordt’. 

Bollenstad

Verbruggen mist de communicatie van gemeente naar bewoners: ‘Er is óver ons gesproken, niemand van de gemeente heeft mét ons gesproken. Dit vind ik onacceptabel’. Hij ziet de huidige plannen van B&W als een eerste stap naar ‘Bollenstad’, en vindt dat zoiets moet worden voorgelegd aan de bewoners van Hillegom in een vorm van referendum. Een zelfde gedachte is op de Commissievergadering geuit door Gijs Schenk, Burgercommissielid voor Hart voor Hillegom. Verbruggen spoort B&W aan om ‘eerlijk te zijn richting burgers. Weg met oude politiek’. In zijn brief naar de bewoners roept hij hen op om hun mening kenbaar te maken bij de verschillende fracties van de Gemeenteraad, én op de Raadsvergadering van 28 maart aanwezig te zijn.

Eigen beleid

In zijn reactie op de geuite kritiek wijst Wethouder Anne de Jong (BBH) op het woningbehoefte onderzoek, waarin wordt aangegeven dat er een acuut tekort is voor de aandachtsgroepen starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. B&W heeft geen ruimte in het binnenstedelijk gebied kunnen vinden. De Jong: ‘Je kunt denken ‘jammer dan, niets aan te doen’, maar het College kiest ervoor tóch iets te doen, ook al gaat het tegen het eigen beleid, niet bouwen in het buitengebied, in’. 

Als éérst voor communicatie was gekozen zullen de bewoners, volgens de Jong ‘wijzen op het eigen beleid van B&W en het beleid van de Provincie’. Dáárom is gekozen om vóór participatie uit, eerst met de Provincie te praten. Als die ‘nee’ zegt, houdt alles op. De Jong: ‘Omdat er binnenstedelijk geen ruimte is, zijn mensen dan de dupe’. 

De wethouder benádrukt dat er vooraf géén overleg is geweest met de Provincie. ‘Als het College toestemming krijgt, zal vanzelfsprékend participatie plaatsvinden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in de vorm zijn van informatieavonden’.

Uit de krant