Logo lissernieuws.nl
<p>Jos Draijer</p>

Jos Draijer

(Foto: pr)
Notenkraker

Pot verteren of noodzakelijke uitgave?

  Column

Hillegom heeft een luxeprobleem dat Lisse en Teylingen niet hebben. Namelijk een algemene reserve van 40 miljoen op de bank. Een algemene reserve die overal aan besteed kan worden, maar alleen voor incidentele uitgaven. Hoe is ook weer die grote reserve opgebouwd? Doordat tientallen jaren huishoudens in Hillegom  - in Lisse en Sassenheim overigens ook - (te) veel aan de nutsbedrijven betaalden voordat de energievoorziening werd geprivatiseerd. Overreserves van toen zijn aan de gemeente Hillegom overgemaakt ten behoeve van haar inwoners. 

In feite hebben die inwoners dat bedrag van 40 miljoen euro bij elkaar gespaard. Het staat de gemeente vrij daar een passende bestemming voor te bedenken waarmee het algemeen belang wordt gediend. De gemeente zou in principe dat geld ook aan alle individuele inwoners van Hillegom terug kunnen geven. Maar er is natuurlijk veel voor te zeggen om die reserves in stand te houden voor donkere financiële tijden. Of te besteden aan projecten die aantoonbaar in het algemeen belang van de gemeente zijn. Een goed voorbeeld is de herinrichting van het Van Nispenpark in Hillegom, aanvankelijk bekritiseerd, nu alom geprezen.

In de gemeenteraad van Hillegom is nu discussie om 4 miljoen euro aan de algemene reserve te onttrekken en te stallen bij een Fonds voor sociale woningbouw ter stimulering (subsidiëring) van de bouw van sociale huurwoningen via de woningbouwcorporatie STEK. 

Ruim een jaar geleden nam de raad een motie van de BBH aan om onderzoek te doen naar een Fonds voor sociale woningbouw waarvoor 4 miljoen van de algemene reserve zou moeten worden geoormerkt als bestemmingsreserve. Vorige week is hierover in de raadscommissie gesproken aan de hand van een raadsvoorstel. Daarbij werden door oppositiepartijen veel bedenkingen geuit. Zoals over het feit dat er in feite helemaal geen onderzoek is gedaan. Er is alleen uitvoerig met STEK gesproken, om te zien welke bouwprojecten de meeste vertraging oplopen en zouden kunnen worden vlot getrokken. Dat is geen objectief onderzoek, aldus de oppositie. Komende donderdag spreekt de gemeenteraad er zich over uit. 

Op zich klinkt het allemaal logisch en sympathiek om reservegelden te bestemmen voor stimulering van de bouw van sociale huurwoningen. Maar is dat aantoonbaar in het algemeen belang?

Er zit ook een principiële kant aan dit raadsvoorstel. Mogelijk zelfs een gevaarlijk precedent, want de vrije bestedingsruimte van de algemene reserve kan zomaar worden opgeslokt door politiek opportunisme in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Verder: is het wel de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om dit avontuur aan te gaan terwijl er al Provinciale subsidies zijn? En bovendien het Rijk (dat naar verwachting volkshuisvesting weer naar zich toe trekt) verantwoordelijk is voor verhuurdersheffing bij Woningbouwcorporaties waardoor het financieel gezien vrijwel onhaalbaar is om sociale huurwoningen te bouwen?

Het raadsvoorstel betreft dus een puur lokale bestuurlijke politieke afweging. Daarmee zijn ook andere keuzes te maken in het algemeen belang van inwoners. Denk aan bestemmingsreserves voor veiligheid en criminaliteitsbestrijding, energietransitie die de inwoners op kosten jaagt, noodzakelijke, veilige infrastructuur, etc.
Kortom, pot verteren nee, noodzakelijke uitgaven ja!
Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail naar: redactie@dehillegommer.nl.

Meer berichten