Logo lissernieuws.nl
<p>Lisse gaat onder meer de laadinfrastructuur uitbreiden.</p>

Lisse gaat onder meer de laadinfrastructuur uitbreiden.

(Foto: Pixabay)

Ambitieus mobiliteitsplan Lisse met 50 projecten

  Politiek

Zichtbaar trots presenteerde wethouder Jolanda Langeveld (NieuwLisse) het Mobiliteitsplan voor de toekomst van Lisse tot 2035 dat door het college van B&W vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden is. Een mobiliteitsplan vol ambities, speerpunten en maar liefst 50 projecten. Het doel: Lisse bereikbaar en toegankelijk houden, een prettige en veilige leefomgeving voor iedereen, nieuwe en duurzame vormen van mobiliteit inzetten zoals lopen, snelfietsroutes, deelmobiliteit en toegankelijk openbaar vervoer.

Door Jos Draijer

Om voorbereid te zijn op de bouw van ongeveer 3500 woningen in Lisse en Lisserbroek (dubbeldorpen) wordt ingezet op het verbeteren van de oost-westverbinding, het goed opvangen van de piekdrukte in de Bollenstreek en het bereikbaar houden van het centrum met een goed parkeerbeleid.

Duurzaamheid centraal
Het Mobiliteitsplan is een concrete uitwerking van de eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie. Op basis daarvan zijn nu ambities, speerpunten, maatregelen en projecten benoemd. Voor zowel de korte als de lange termijn, omdat nu eenmaal niet alles tegelijkertijd kan. “Deze uitwerking is ook in goede samenspraak met de inwoners, betrokkenen en partners gedaan. Velen hebben aan mijn oproep gehoor gegeven om hun ervaringen met verkeer, veiligheid en mobiliteit met mij te delen. Dat leverde prettige en interessante, maar vooral nuttige gesprekken op”, aldus wethouder Langeveld.
Het Mobiliteitsplan erkent dat Lisse en de Bollenstreek in ontwikkeling zijn de komende 10 tot 15 jaar. Met verwijzing naar de Omgevingsvisie van Lisse en de Mobiliteitsvisie wordt, voor zover mogelijk, geanticipeerd op die toekomstige ontwikkelingen. Zo is de bouwopgave voor de regio groot en zal de verwachte stijging van het aantal nieuwe inwoners de behoefte aan mobiliteit doen toenemen. Vandaar dat er keuzes zijn gemaakt om groei mogelijk te maken en tegelijkertijd de leefomgeving te verbeteren. “Dat vraagt om slimme oplossingen. Dat betekent dat we het aanleggen van nieuwe wegen steunen, zoals de regionale oost-westverbinding en de HOV-lijn Noordwijk – Schiphol via Lisse. Maar daarnaast willen we vooral kijken naar vormen van duurzame mobiliteit, zoals hoogwaardig openbaar vervoer, snelfietsroutes - denk aan een doorfietsroute van Lisse naar Nieuw-Vennep - deelmobiliteit en het stimuleren van elektrisch rijden door de laadinfrastructuur uit te breiden”, zo schetst de wethouder.

Kosten en uitvoering
Bij zoveel ambities en uitvoeringsprojecten dringt zich al gauw de vraag op wat dat kost en wie wat gaat betalen. Ook daar geeft het Mobiliteitsplan antwoord op. Gegeven het niet al te florissante beeld van de gemeentefinanciën van Lisse op dit moment (er is geen grote algemene reserve), wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld en een daarbij passende investeringsruimte bepaald.
Projecten voor bijvoorbeeld het oplossen van onveilige verkeersknelpunten kunnen meegenomen worden in begrotingen voor onderhoud. Maar financiële dekking kan ook incidenteel of meerjarig zijn, of als kapitaallast op de begroting. Voor grotere projecten met een regionale betekenis hoopt men op bijdragen van de provincie en andere betrokken gemeenten en partners.

Besluitvorming
Op donderdag 20 januari wordt het Mobiliteitsplan (punt 4 van de agenda) in de commissie Ruimte en Infrastructuur digitaal via Teams besproken en op 27 januari ter bespreking en besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering behandeld. Het Mobiliteitsplan is te vinden op www.lisse.nl.

Meer berichten