Of de raad volgende week donderdag eruit gaat komen over de Pastoorslaan is maar zeer de vraag.
Of de raad volgende week donderdag eruit gaat komen over de Pastoorslaan is maar zeer de vraag. Foto: Frits Homan

Raadscommissie is in gevecht met zichzelf: Besluit flexwoningen op bollengrond is heet hangijzer

Algemeen

‘In het Raadsvoorstel wordt gesproken over een tijdelijk gebruik van de bollengronden voor flexwoningen annex asielopvanglocatie. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de locatie hierna weer als bollengrond gebruikt gaat worden’. Gijs Schenk, burgercommissielid van ‘Hart voor Hillegom’ hecht geen enkel geloof aan de bewering van het College van B&W dat de door haar gewenste 400 stuks flexwoningen op de locatie Pastoorslaan Zuid na vijftien jaar weer zullen verdwijnen. ‘Wij stellen dit op één lijn met het geloof in de Kerstman, Sinterklaas én de Paashaas’.

Door Frits Homan

Donderdagavond 14 maart boog de Raadscommissie zich over een voorstel van het College, om haar opdracht te verstrekken om met de Provincie in gesprek te gaan voor een tijdelijke ontheffing, zodat in het buitengebied Pastoorslaan Zuid, een asielopvanglocatie voor 135 personen in het kader van de Spreidingswet gerealiseerd kan worden, in combinatie met betaalbare tijdelijke flexwoningen. Met name voor, zoals het College dit noemt, de aandachtsgroepen: Hillegomse starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. 

Inhaalslag

Het college wil tot 2030 een inhaalslag maken. Uit onderzoek is gebleken dat ‘er een acuut tekort is van 400 betaalbare (sociale) woningen op de korte en middellange termijn tot 2030 voor de verschillende genoemde aandachtsgroepen’. B&W denken dat met de komst van flexwoningen dit tekort voor de komende vijftien jaar goed is op te vangen. Voor een kwalitatief tekort in de periode ná 2030 verwacht het college dit binnenstedelijk te kunnen oplossen. De tijdelijke flexwoningen kunnen dan weer worden verwijderd.

De beslissing om gebruik te maken van hoogwaardig bollengrond op Pastoorslaan Zuid is genomen omdat uit het onderzoek is gebleken dat er tot 2030 binnenstedelijk geen geschikte locaties voor sociale (flex)woningbouw beschikbaar of realiseerbaar is. Als extra argument vóór deze locatie vindt het college de bereikbaarheid van voorzieningen in Hillegom én het NS-station. Het college gaf aan dat van het totale grondoppervlak van 22 hectare dat de beoogde locatie groot is, circa 2,5 tot 3 hectare nodig is. Dit hoeft geen aaneengesloten stuk te zijn, maar kan in overleg en participatie verdeeld worden in verschillende units over de locatie.

Addertjes onder het gras

Er liggen nog wel wat addertjes onder het gras. Het College moet dus éérst voor de tijdelijke ontheffing gaan van de Provincie. Daarnaast moet zij in overleg met de vier Greenport-gemeenten over het tijdelijk gebruik van de bollengrond. 

De locatie Pastoorslaan Zuid is in handen van verschillende grondeigenaren. Voor de inzet van die gronden zal éérst financiële overeenstemming plaats moeten vinden. Met de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) is weer overleg nodig over bollengrondcompenstatie. De initiatiefnemer/exploitant/woonstichting Stek moet, na een haalbaarheidsonderzoek, een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen. De Omgevingswet eist als voorwaarde hiervoor dat er met de omgeving vooraf participatie zal plaatsvinden. B&W kiezen er nu voor om eerst te gaan voor de ontheffing van de Provincie en dán pas een vervolgproces voor een communicatie- en participatieplan op te stellen.

Tegen het zere been

Het gekozen traject van B&W, eerst toestemming Provincie en daarna pas het participatietraject, had echter niet de voorkeur van Dick van Egmond (GrL). Vooreerst zette hij vraagtekens bij de locatie Pastoorslaan Zuid. Van Egmond vindt het onderzoek waarbij deze locatie naar voren is gekomen ‘volstrekt onvoldoende’ en prefereert onderzoeken naar andere locaties, het liefst binnenstedelijk. Hij gaf toe dat Pastoorslaan Zuid in het verleden als reservelocatie is benoemd, maar de betiteling niet meer relevant te vinden, omdat die beslissing ooit is gebaseerd op de toen eventuele komst van de Noordelijke Ontsluiting, de Duinpolderweg. ‘Maar die is geschrapt’. 

De GroenLinks-fractievoorzitter haalde de startnotitie erbij, waarin een Plan van Aanpak en een Participatieplan is afgesproken. Hij stelt voor om die volgorde aan te houden: eerst een Participatieplan, om daarna met de uitkomsten daarvan een locatieonderzoek te doen, en dán pas naar de Provincie te gaan. Dat was tegen het zere been van Frank Evers, fractievoorzitter van BBH. Hij vindt de volgorde van Van Egmond onlogisch, omdat, als het college géén toestemming krijgt van de Provincie, al het voorgaande werk tijdsverspilling en voor niets is geweest: ‘Je zal toch éérst dispenstatie moeten krijgen, voordat je stappen gaat zetten. Anders hóéf je geen stappen meer te zetten’.

Gevecht

De meeste politieke partijen leken tijdens de commissievergadering vooral met zichzelf in gevecht te zijn om gedeelten van de bollengronden te moeten offeren voor, in dit geval, tijdelijke flexwoningen. Bollenvelden en de open ruimte die in de meeste partijprogramma’s wordt gekoesterd.

Maar, de nood wordt als hoog gevoeld. Onder andere verwoord door Evers: ‘Drie jaar geleden zag de wereld er heel anders uit. Er was géén- of in mindere mate sprake van de stikstofcrisis. Er was géén Oekraïne-crisis, géén Spreidingswet en de asielcrisis was lang niet zo nijpend’. Meerdere partijen hebben er, net als Hart voor Hillegom, geen vertrouwen in dat de flexwoningen na vijftien jaar écht weer worden afgebroken en de grond terug beschikbaar komt voor bollenteelt, zoals B&W bezweren. Op de raadsvergadering van 28 maart moet een besluit moet een besluit worden genomen. Daar zal het gevecht tegen zichzelf nog niet zijn beslecht.

Uit de krant