Afbeelding
Foto: pr

Dit zijn de vijf thema’s in het Veiligheidsplan waar de gemeente Lisse op gaat inzetten

Algemeen

Dinsdag 12 maart is het Veiligheidsjaarplan 2024 (VJP) van gemeente Lisse vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In dit plan staan de maatregelen en acties voor het komend jaar. Deze voeren we uit samen met onze partners als politie, Openbaar Ministerie, buurtverenigingen, scholen, jongerenwerk, brandweer. De basis voor het Veiligheidsjaarplan 2024 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 (IVB). Dit is in december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

De vijf belangrijkste thema’s uit het IVB zijn: 

  • Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
  • Digitale veiligheid
  • Jeugd en veiligheid
  • Zorg en veiligheid

Per thema leggen we kort uit wat we gaan doen. Dit is ook aangegeven in de verschillende infographics per thema (zie bijlagen). 

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

We zetten ons vol in voor het signaleren, voorkomen en aanpakken van georganiseerde criminaliteit en vermenging van onder- en bovenwereld. Denk aan drugshandel, witwassen, misbruik, uitbuiting van personen en criminele investeringen in de bovenwereld. Dit doen we om ondermijnende criminaliteit effectief te bestrijden en onze weerbaarheid te vergroten. We blijven investeren in bewustwording en in het vergroten van de bereidheid om te melden binnen onze organisatie, maar ook door inwoners en ondernemers.

Digitale veiligheid

We willen digitale criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen en beperken. Denk aan het illegaal verkrijgen van gevoelige informatie, fraude via digitale kanalen en het verstoren of overnemen van cruciale digitale systemen zoals bruggen, spoorwegovergangen en verkeerslichten. We informeren onze inwoners hierover en vragen ze actief om dit soort zaken te melden. Daarnaast organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers en bieden we de online game HackShield aan voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar.

Jeugd en veiligheid

Het is erg belangrijk dat jongeren gezond en veilig opgroeien. Jeugdcriminaliteit en ernstige jeugdoverlast op straat moet daarom ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Denk hierbij aan (geluids)overlast op straat, bedreigingen, onaangepast gedrag en geweld richting politie en bewoners, en strafbare feiten. Bij de aanpak van jeugdproblematiek is het belangrijk om veiligheid (vaak strafrechtelijk) en zorg te combineren. Vaak spelen er verschillende soorten problematiek. Daarom organiseren de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen een overlegplatform voor zorg- en veiligheidspartners. Hierin delen we signalen en zorgen over jongeren en maken we samen een aanpak om overlast en criminaliteit te voorkomen of tegen te gaan. Dit overlegplatform is maandelijks in de vorm van een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. 

Zorg en veiligheid

Een andere belangrijke prioriteit is het beperken of voorkomen van onveilige situaties of overlast door personen met een zorgbehoefte. Denk aan woonoverlast, burenconflicten of personen met verward gedrag op straat. We streven naar een vermindering of minimaal een gelijkblijvend aantal meldingen van personen met verward gedrag (E33 meldingen). Door op tijd te signaleren en samen te werken met geschikte partners kunnen we preventiever te werk gaan en meldingen over verward gedrag en woonoverlast beter voorkomen.

Wat doen we nog meer

Samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) bereiden wij ons voor op calamiteiten. Nieuwe risico’s, zoals branden met zonnepanelen of elektrische voertuigen, vereisen nieuw beleid voor de aanpak ervan en het opstellen van plannen voor het geval dat er toch iets misgaat. Brandweer Hollands Midden en de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) controleren op risico’s van opslag, productie en vervoer van gevaarlijke stoffen. Door deze samenwerking en controles streven we ernaar om de veiligheid te waarborgen en goed te reageren op calamiteiten. Alle concrete acties en maatregelen staan in het Veiligheidsjaarplan.

Uit de krant