Nieuwe kadernota gaat naar de raad | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl

Nieuwe kadernota gaat naar de raad

  Politiek

COALITIEAKKOORD • Binnenkort krijgt de gemeenteraad de Kadernota 2019 te behandelen. De Kadernota bevat een eerste aanzet voor de vertaling van het nieuwe coalitieakkoord 'Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen' en speelt in op de daarin opgenomen duurzaamheidsgedachte.

Door Arie in 't Veld

Het college doet hierin voorstellen op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, omgevingswet en duurzaamheid. Het nieuwe beleid dat ontstaat uit het coalitieakkoord wordt deze zomer verder uitgewerkt en doorgerekend en opgenomen in de programmabegroting 2019. Volgens wethouder Kees van der Zwet is een van de belangrijke aspecten daarin het vervallen van de precariobelasting per 2022. "Het vervallen van de mogelijkheid om precariobelasting te heffen bij nutsbedrijven op kabels en leidingen in gemeentegrond is opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief. Deels compenseren wij de vervallen opbrengst door die over te hevelen via de OZB, het andere deel dekken we uit de begrotingsresultaten over 2022 en verder. Tot op heden bedragen de inkomsten voor de gemeente op jaarbasis en van alle nutsbedrijven 2.148.000 euro. Wij stellen in de kadernota voor om een ingroeimodel met tijdelijke compensatie te hanteren ter voorkoming van een te grote OZB-verhoging ineens in 2022. In 2022 vervalt deze compensatie, omdat de tarieven van Dunea en Alliander met deze bedragen verlaagd zullen worden, doordat zij de precariobelasting niet langer doorbelasten aan onze inwoners. Een en ander houdt wel in dat Lisse door het wegvallen en daarnaast compenseren van deze post aan de burger, op een structureel tekort van 888.000 euro komt te staan. Dat tekort komt ten laste van het positieve saldo van het meerjarenperspectief."

Wethouder Jeanet van der Laan zegt het belangrijk is dat in de nota de mens centraal wordt gesteld. Met name op het gebied van het sociaal domein. Verder geeft ze aan dat het college geld zal inzetten op datagedreven werken. "We vragen de raad in dat kader geld (44.000 euro) om een programma in te zetten voor een mobiliteitsonderzoek. Dat is een ander onderzoek dan het eerder aangekondigde mobiliteitsplan dat mede is geënt op de zuidelijke ontsluiting met Haarlemmermeer. Het mobiliteitsonderzoek behelst zaken zoals het gebruik van wegen en bijvoorbeeld fietspaden, om knelpunten boven tafel te halen." Van der Laan streeft ernaar dit onderzoek in eigen huis te organiseren, hetgeen mogelijk zou moeten zijn gezien de samenwerking tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Dan hoeft men geen extern bureau in te huren.

In het nieuwe coalitieakkoord staat een gezond, solide en toekomstbestendig financieel beleid centraal. Daarbij is het uitgangspunt dat Lisse geen stijging van de lokale lasten wil doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen. Op basis van de uitkomsten van de behandeling van de kadernota zullen de Begroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 worden uitgewerkt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>